جدول زمانبندی
تیم قرمز ربات قرمز تیم آبی ربات آبی لیگ زمان وضعیت
PARSIS parsis اپتیموس اپتیموس 30 12:34 تعویق
اپتیموس اپتیموس PARSIS parsis 30 13:56 در حال انجام